అభ్యర్థి ఏ పార్టి వాడని కాదు..ఏపాటి వాడో చూడు...ఎన్నుకుంటే వెలగ బెట్టడంకాదు...ఇప్పటిదాకా ఏంచేసిండో చూడు...పెట్టుకునే టోపి కాదు.పెట్టిన టోపి చూడు...ప్రజాకవి కాళోజి

Mancherial police help the destitute

Cleaning up:Mancherial police giving an old-aged man a bath
Mancherial police on Friday came to the rescue of some orphans and mentally-challenged persons by getting them proper shelter and medical treatment. Nine such persons were taken off the streets of Mancherial town, of whom three were sent to an old age home and the remaining were admitted to the Erragadda Mental Hospital in Hyderabad.
The police made efforts to help the destitute as part of the ‘Police Janamythri’ programme. As instructed by Adilabad Superintendent of Police Vikram Jeet Duggal and Mancherial Assistant SP S.M. Vijay Kumar, a team of policemen located the persons in question.
Cleaned, clothed and given food
They were given a proper wash, clothes, and food before sending them to the old age home and hospital. Mancherial CI D. Sudhakar and SIs Sk. Latheef and M. Venkateshwarlu led the police team. 

The Hindu
Published on 25062016

No comments:

Post a Comment

THANK YOU FOR YOUR COMMENT